ಮಂಗಳವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2019

ತತ್ತ್ವಮಸಿ


 
 
ತತ್ತ್ವಮಸಿ ವಾಕ್ಯವನು ಅರ್ಥಯಿಸಬೇಕಿದೆ
ನನ್ನೊಳಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಾಡಬೇಕಿದೆ
ನಾನೇ ಜಗವೆಂದು ಮನಗಾಣಬೇಕಿದೆ 
ತತ್ತ್ವಮಸಿ ತತ್ ತ್ವಮಸಿ ತತ್ ತ್ವಂ ಅಸಿ ತತ್ತ್ವಂ ಅಸಿ

ಕಣ್ಣ ನಾ ಬಿಗಿಹಿಡಿಯೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ 
ಕಿವಿಯ ನಾ ಮುಚ್ಚಿರಲು ನಾದದಾ ಮೊಳಗಿಲ್ಲ
ನಾಸಿಕವ ಬಿಗಿಹಿಡಿಯೆ ಜಗದಿ ಪರಿಮಳವಿಲ್ಲ
ತತ್ತ್ವಮಸಿ ತತ್ ತ್ವಮಸಿ ತತ್ ತ್ವಂ ಅಸಿ ತತ್ತ್ವಂ ಅಸಿ

ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯ ನರಕ, ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯ ನಾಕ
ನಾನೆಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯ ಫಲದಿಂದಲೇ ಲೋಕ
ನಾನಿಲ್ಲವಾದರೆ ಇರಬಹುದೇ ಈ ಲೋಕ 
ತತ್ತ್ವಮಸಿ ತತ್ ತ್ವಮಸಿ ತತ್ ತ್ವಂ ಅಸಿ ತತ್ತ್ವಂ ಅಸಿ

ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಮಾಯೆ, ಕೋಪವೇತಕೆ ಮನವೆ 
ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಛಾಯೆ, ತಾಪವೇತಕೆ ತನುವೆ 
ನನ್ನನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಹುಡುಕುವುದು ತರವೆ
ತತ್ತ್ವಮಸಿ ತತ್ ತ್ವಮಸಿ ತತ್ ತ್ವಂ ಅಸಿ ತತ್ತ್ವಂ ಅಸಿ

ನಾ ಜನಿಸೆ ಜಗದುದಯ, ನಾ ಮಡಿಯೆ ಜಗದ ಲಯ
ನನ್ನಿಂದ ಜಗದ ನಡೆ ನಾನಲ್ಲವೇ ಜಗದೊಡೆಯ
ಅರಿತ ಮರುಕ್ಷಣದಿಂದ ಬದುಕು ಆನಂದಮಯ
ತತ್ತ್ವಮಸಿ ತತ್ ತ್ವಮಸಿ ತತ್ ತ್ವಂ ಅಸಿ ತತ್ತ್ವಂ ಅಸಿ

ಗುರುವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 11, 2019

ಭಾವರಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮಿನುಗುತ್ತಿವೆ
ತನ್ನ ಸುತ್ತ ಜೀವ ತುಂಬಿಸಿ

ಹಲವು ಭೂಮಿಗಳು ನಲಿದಿವೆ
ನೂರು ನೆನಪುಗಳ ಕೂಡಿಸಿ

ತಾರೆಗಳಿಗೂ ಮುಪ್ಪಾವರಿಸಿದೆ
ನಲಿವುಗಳು ನೆನಪುಗಳಾಗಿವೆ

ಸಣ್ಣ ತಾರೆಗದು ಸಿಡಿಯುವ ಚಕ್ರ
ದೊಡ್ಡ ನಕ್ಷತ್ರವಿನ್ನು ಕಪ್ಪು ರಂದ್ರ

ಕಪ್ಪುರಂದ್ರವದು ಬಹು ಸಾಂದ್ರ
ಭಾವನೆಗಳೂ ಹೊರನುಸುಳವಿನ್ನು

ಕಪ್ಪು ಗೋರಿಗಳು ಜಗಕೆ ನಿರ್ಜೀವ
ಆದರದಕೆ ತನ್ನೊಳಗೊಂದು ವಿಶ್ವ

ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಪೇಕ್ಷ
ಆದರೆ ಇರುವುದೆಲ್ಲವೂ ನಿರಪೇಕ್ಷ

ಕಪ್ಪುಗೋರಿಗಳೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯುತ್ತಿವೆ
ಭಾವಗಳು ವಿಕಿರಣವಾಗಿ ನಶಿಸುತ್ತಿವೆ