ಮಂಗಳವಾರ, ಜನವರಿ 30, 2024

ಅನಂತ ಸೇತು

 ಕಾಲದ ಅನಂತತೆಯ ಅಳೆದವವರ್‍ಯಾರು

ಕಾಲದ ದಾರಿಯ ಮೈಲುಗಲ್ಲುಗಳು ನಾವುಗಳು


ಹಿಂದೆ ಬಂದವರಿಗೆ ನಾವು ದಾರಿ

ಮುಂದೆ‌ ಬರುವವರಿಗೆ ಅವರು ದಾರಿ


ಹಿಂದೆನವರು ಮುಂದಿನವರಿಗೆ‌ ಹಿಂದೆ

ಮುಂದಿನವರು ಹಿಂದಿನವರಿಗೆ ಮುಂದೆ


ಹಿಂದೆಯೋ‌ ಮುಂದೆಯೋ

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ‌ ಮುಂದಿನ ದಾರಿ ಶ್ರಮಿಸುವವರು ಮಾತ್ರ

ಹಿಂದಿನವರು‌ ಮುಂದಿನವರು


ಸಾಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ‌ ಪಯಣಿಗರು ಹಲವರು


ಅದರಲ್ಲಿ‌ ಒಂದು ನೀನು

ಮತ್ತೊಂದು ನಾನು


ನಾನು ಎಂದರೆ ನಾನಲ್ಲ 

ನೀನು ಎಂದರೆ ನಿನಲ್ಲ


ನಾನು ಮತ್ತು ನೀನು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ

ನಾನು ನೀನು ಆನು ತಾನು...


ನಾನು ಎನ್ನುವ ಭ್ರಮೆ

ನೀನು ಎನ್ನುವ ಮಾಯೆ

ಎರಡೂ ಸತ್ಯವಾಗಿರುವ ಮಿತ್ಯಗಳು

ಕಾಲದ ಅನಂತತೆಯ ಸಂಕೇತಗಳು


ಕಾಲದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು

ಅದು ಹಸಿರಾಗಿರಲಿ‌‌ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸದಾಗಿರಲಿ

ನಿರಂತರವಾಗಿರಲಿ