ಮಂಗಳವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 24, 2015

ಬದುಕು

ಕಾಲದ ಹಾದಿಯಲಿ
ಕರ್ಮದ ಹೊರೆಹೊತ್ತು
ಬದುಕುವ ಹೊಣೆಹೊತ್ತು
ಸಾಗಬೇಕಿದೆ  ನಾವು

                               ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ಬರುವುದು
                                ಕಾಲ ಹಾದಿಯಲಿ
                                ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಜಗಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು
                                ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ತುಳಿದು ಸಾಗುವರೆಷ್ಟೋ ?
                                ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ಸರಿಸಿ  ಸಾಗುವರೆಷ್ಟೋ ?
                                ತುಳಿದು ಸಾಗಿದವರು ಗೆದ್ದರೋ?
                                ಸರಿಸಿ ಸಾಗಿದವರು ಗೆದ್ದರೋ ?
                                ಗೆಲ್ಲುವದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಗಿದರೋ ?
                                ಸಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಗೆದ್ದರೋ ?
                                ಗೆದ್ದೆವೆಂದು ಬೀಗಿದವರೆಷ್ಟೋ ?
                                ಗೆಲುವು ಮಿಥ್ಯವೆಂದವರೆಷ್ಟೋ ?

ಬದುಕುವ ಹೊಣೆಹೊತ್ತು
ಸಾಗಬೇಕಿದೆ ನಾವು
ಗೆದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಗುರಿಮುಖ್ಯ
ಸೋತವರಿಗೆ ಪಥ ಮುಖ್ಯ
ಒಟ್ಟಿನಲಿ ಬದುಕುವುದು ಮುಖ್ಯ
ಸೋತೆ ಎನ್ನುವ ಬದಲು
ಗೆಲುವು ಮಿಥ್ಯ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾದಿತೇ ?
ಒಟ್ಟಿನಲಿ ಸಾಗುವುದು ಮುಖ್ಯ
ಸಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ಮುಖ್ಯ

                                   
                                       ಬದುಕುವ ಹೊಣೆಹೊತ್ತು
                                       ಸಾಗಬೇಕಿದೆ  ನಾವು
                                       ಕರ್ಮದ ಹೊರೆಹೊತ್ತು
                                       ಕಾಲದ ಹಾದಿಯಲಿ
                                       ಕಾಲನ ಕಡೆಗೆ