ಶುಕ್ರವಾರ, ಜನವರಿ 30, 2015

ಆಕಸ್ಮಿಕ

ಬದುಕಿನ ಚಿತ್ತ
ಅದು ಆಕಸ್ಮಿಕಗಳ ಮೊತ್ತ

ಇರುವದು ಇದ್ದಾಗ 
ಇದ್ದದ್ದು ಇಲ್ಲವಾದಾಗ
ಇಲ್ಲದ್ದು ಎಲ್ಲವಾದಾಗ
ಎಲ್ಲವಾದದ್ದು ಅಲ್ಲವಾದಾಗ  
ಅದು ಬದುಕಿನ ಚಿತ್ತ

ಬಾರದು ಬಂದಾಗ
ಬಂದು ಇಲ್ಲವಾದಾಗ
ಬರುವುದು ಬಾರದಾದಾಗ
ಬರಲಸಾಧ್ಯವಾದರೂ ಬಂದಾಗ
ಅದು ಆಕಸ್ಮಿಕಗಳ ಮೊತ್ತ

ಆಕಸ್ಮಿಕಗಳ ಮೊತ್ತ
ಅದು ಬದುಕಿನ ಚಿತ್ತ