ಮಂಗಳವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2019

ತತ್ತ್ವಮಸಿ

ತತ್ತ್ವಮಸಿ ವಾಕ್ಯವನು ಅರ್ಥಯಿಸಬೇಕಿದೆ
ನನ್ನೊಳಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಾಡಬೇಕಿದೆ
ನಾನೇ ಜಗವೆಂದು ಮನಗಾಣಬೇಕಿದೆ 
ತತ್ತ್ವಮಸಿ ತತ್ ತ್ವಮಸಿ ತತ್ ತ್ವಂ ಅಸಿ ತತ್ತ್ವಂ ಅಸಿ

ಕಣ್ಣ ನಾ ಬಿಗಿಹಿಡಿಯೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ 
ಕಿವಿಯ ನಾ ಮುಚ್ಚಿರಲು ನಾದದಾ ಮೊಳಗಿಲ್ಲ
ನಾಸಿಕವ ಬಿಗಿಹಿಡಿಯೆ ಜಗದಿ ಪರಿಮಳವಿಲ್ಲ
ತತ್ತ್ವಮಸಿ ತತ್ ತ್ವಮಸಿ ತತ್ ತ್ವಂ ಅಸಿ ತತ್ತ್ವಂ ಅಸಿ

ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯ ನರಕ, ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯ ನಾಕ
ನಾನೆಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯ ಫಲದಿಂದಲೇ ಲೋಕ
ನಾನಿಲ್ಲವಾದರೆ ಇರಬಹುದೇ ಈ ಲೋಕ 
ತತ್ತ್ವಮಸಿ ತತ್ ತ್ವಮಸಿ ತತ್ ತ್ವಂ ಅಸಿ ತತ್ತ್ವಂ ಅಸಿ

ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಮಾಯೆ, ಕೋಪವೇತಕೆ ಮನವೆ 
ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಛಾಯೆ, ತಾಪವೇತಕೆ ತನುವೆ 
ನನ್ನನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಹುಡುಕುವುದು ತರವೆ
ತತ್ತ್ವಮಸಿ ತತ್ ತ್ವಮಸಿ ತತ್ ತ್ವಂ ಅಸಿ ತತ್ತ್ವಂ ಅಸಿ

ನಾ ಜನಿಸೆ ಜಗದುದಯ, ನಾ ಮಡಿಯೆ ಜಗದ ಲಯ
ನನ್ನಿಂದ ಜಗದ ನಡೆ ನಾನಲ್ಲವೇ ಜಗದೊಡೆಯ
ಅರಿತ ಮರುಕ್ಷಣದಿಂದ ಬದುಕು ಆನಂದಮಯ
ತತ್ತ್ವಮಸಿ ತತ್ ತ್ವಮಸಿ ತತ್ ತ್ವಂ ಅಸಿ ತತ್ತ್ವಂ ಅಸಿ