ಶನಿವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 3, 2013

ಮದುವೆಯ ಬಂಧ

ಚಿಮ್ಮುತಿರಲಿ ಒಲವ ಚಿಲುಮೆ
ಕೂಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸು
ಹೊಮ್ಮುತಿರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಮೆ
ಮಾಡಿ ಕನಸ ನನಸು

ಬಾಳಿ ನೂರು ಕಾಲ ಹೀಗೆ
ಹಾಲು ಜೇನ ಹಾಗೆ
ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮದಿಂದಿಗಿಂತ
ಇರಲಿ ಚೆಂದವಾಗೆ

ಪ್ರೇಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ
ಆ ಪ್ರೇಮ ಪಕ್ಷಿ
ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿ ನಾಚಲಿಹುದು
ಇದಕೆ ನಾವೆ ಸಾಕ್ಷಿ

(ಗೆಳೆಯ ವೇದವ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸ್ಮಿತಾ ಅವರ ಮದುವೆಯ ಸಂದರ್ಭದ ಹಾರೈಕೆ)