ಸೋಮವಾರ, ಜನವರಿ 30, 2012

ಸ್ನೇಹ ಬಂಧಮೌನಿಯಾದಾಗ
ಮಾತಾಗಿತ್ತು
ಒಂಟಿಯಾದಾಗ
ಜೊತೆಗಾರನಾಗಿತ್ತು
ದುಗುಡಗೊಂಡಾಗ
ಶಾಂತಗೊಳಿಸಿತ್ತು
ಆತುರಬಿದ್ದಾಗ
ತಡೆಹಿಡಿದಿತ್ತು
ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ
ಏಣಿಯಾಗಿತ್ತು
ಮೇಲೇರಿದಾಗ
ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿತ್ತು
ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಿಷ್ಟತೆಯಲೂ
ಜೊತೆಯಾಗಿತ್ತು
ಯಾರದೋ ವಕ್ರದೃಷ್ಟಿಗೆ
ಬಲಿಯಾಗಿತ್ತು
ನಿನ್ನ ನನ್ನಿಂದ ಮಾಡಿ ದೂರ
`ಸ್ನೇಹ ಬಂಧ ` ಕಳಚಿತ್ತು.

ಸೋಮವಾರ, ಜನವರಿ 2, 2012

ಜೀವನ ರೇಖೆ

ಹಲವು ರೇಖೆಗಳನು ಗೀಚಿ
                 ಮರಳಿ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದೆ,
ಹಲವು ಕನಸುಗಳನು ಕಂಡು
                 ನನಸ ಮರೆತು ಜಾರಿದೇ ||

ಮೊದಲ ಮಾತು ಮೊದಲ ಕನಸು
                 ಮನದಲಿನ್ನು ಉಳಿಯಿತೇ,
ಅದಕೆ ಏನೋ ಇಂದು ಮನವು
                 ನಿನ್ನ ಕಡೆಯೇ ಜಾರಿದೇ||

ನಲಿವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು
                ನಗದೆ ಹೋದೆನಲ್ಲವೇ,
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು
                ಕರಗಿ ಹೋದೆನಲ್ಲವೇ||

ನಲ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಕೊರಗು ಎನಗೆ
                 ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಕಾಡಿತು,
ಅದಕೆ ಏನೋ ಇಂದು ನಲಿವ
                 ನನಸನೊಂದು ನೀಡಿದೇ||

ನಲ್ಲೆ ಏಕೋ ಇಂದು ಮನವು ನಿನ್ನ ಕಡೆಯೇ ಜಾರಿದೇ..