ಸೋಮವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 16, 2010

ನನ್ನರಸಿ... ನಿನ್ನರಸಿ

ನನ್ನರಸಿ ನನ್ನರಸಿ, ಕಾದಿರುವೆ ನಿನ್ನರಸಿ
ಬರಡಾದ ಬಾಳಿಗೆ ನೆರಳನು ತೋರೆ
ಆವರಿಸಿ, ನನ್ನ ನೀ ವರಿಸಿ

ನನ್ನರಸಿ ನನ್ನರಸಿ, ಬಸವಳಿದೆ ನಿನ್ನರಸಿ
ಉಸಿರಾಗಿ ಬಂದು ಹಸಿರನು ತಾರೆ
ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ, ಪ್ರೀತಿಯ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ

ನನ್ನರಸಿ ನನ್ನರಸಿ, ದಣಿದಿರುವೆ ನಿನ್ನರಸಿ
ಮನದೊಳು ಚಿಮ್ಮಿಸೆ ಅಮೃತ ಧಾರೆ
ಸುಧೆ ಹರಿಸಿ, ಒಲವಿನ ಸುಧೆ ಹರಿಸಿ

ನನ್ನರಸಿ ನನ್ನರಸಿ, ಬಳಲಿರುವೆ ನಿನ್ನರಸಿ
ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಹಂಚಿ ಬಾಳಲು ಬಾರೆ
ಕಣ್ಣೊರೆಸಿ, ನನ್ನಯ ಕಣ್ಣೊರೆಸಿ

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: FCIT